สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณสมบัติของผู้สมัครแฟรนไชส์

คุณสมบัติของผู้สมัครแฟรนไชส์


คุณสมบัติของผู้สมัครแฟรนไชส์


  1. ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
  2. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการเงิน และการลงทุน
  3. ผู้สมัครต้องมีใจรักในการประกอบธุรกิจ
  4. ผู้สมัครต้องเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นผู้บริหารและดูแลร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ผู้สมัครต้องทุ่มเทเวลาบริหารจัดการร้านได้อย่างเต็มที่ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
  6. ผู้สมัครต้องมีหัวใจรักในงานบริการ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
  7. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมในเรื่องของตัวบุคลากร
  8. ผู้สมัครต้องมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจและแบรนด์เต๊ะจุ้ยเตี๋ยวหมึก
  9. ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์
  10. ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด


สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ เต๊ะจุ้ยเตี๋ยวหมึก

ติดต่อคุณจุ้ย

Tel.  : 089 - 519 5442

Line : taejuifoods


view